Etiket arşivi: IŞİD DOSYASI

IŞİD DOSYASI : IŞİD’in Lideri Yahudi çıktı


ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) de eski bir çalışanı Edward Snowden, "İngiliz ve Amerikan istihbarat ve Mossad ;Irak Şam İslam Devleti adlı örgütü (ISIS)’i kurmak için birlikte çalıştılar." dedi.

Snowden, "Üç ülkenin istihbarat servisleri "eşekarısı yuvası" denilen bir strateji kullanarak, tek bir yerde dünyanın tüm aşırılık yanlılarını çekmek için güçlü bir terör örgütü kurdular " dedi. NSA belgelerine göre bu üç ülke; dini ve İslami sloganlar oluşturarak Siyonist varlığı ve İsrail’i koruma amacıyla kurdukları "eşekarısı yuvası" na bölgedeki radikalleri tek tek çekti.

Snowden tarafından yayımlanan belgelere göre, ABD, İngiltere ve İsrail "Yahudi devletinin korunması için tek çözüm", "kendi sınırlarına yakın bir düşman yaratmak ioludğuna karar kıldı. Bu amaçla özel olarak yetiştirilen bir MOSSAD ajanı 2006 yılında öldürülen Ebu Bekir El Bağdadi’nin yerine geçirildi.
IŞİD lideri yapılan bu İsrail ajanı, 5 yıldır MOSSAD’ın kampında İslam, Kuran ve Din konularında özel olarak yetiştirildi. Ardından teolojik konuşma sanatından dersler gören ajan, son bir yımda çok yoğun bir askeri eğitim aldı.

İRAN IŞİD LİDERİ YAPILAN YAHUDİ’NİN RESMİNİ YAYINLADI

İran basını, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldüğünü, yerine bir ajanın geçirildiğini iddia etti. Bu çok konuşulan iddiaya göre Bağdadi Müslüman değil bir Yahudi.

İran basınında yer alan haberlerde gerçek Ebubekir El Bağdadi’nin 2006’da öldüğü, yerine Yahudi bir ajan geçtiği öne sürüldü. İddiaya, Edward Snowden tarafından sızdırılan Wikileaks belgelerinden kanıtlar sunuldu. Haberlerde Bağdadi’nin yerine geçtiği savunulan ajanın sakalsız ve sakallı fotoğrafları da yan yana verildi.

GERÇEK BAĞDADİ ÖLDÜ YERİNE YAHUDİ BİR AJAN GEÇTİ!

Gözlük kullanan ve Amerikalılara karşı hiçbir hiddet emaresi göstermeyen Bağdadi’nin öldüğünü ve Amerikan gizli servisi tarafından yerine Yahudi bir ajan yerleştirildiğini ileri süren İran basını, yeni Bağdadi’nin ise halka açık alanda barbar toplu infazlar gerçekleştiren bir terörist olarak ortaya çıktığına dikkat çekiyor.

SURİYE’DE Şİİ IRAK’TA SÜNNİ!

İran basınında Mezhep çatışmasını körükleyen hamleleriyle öne çıkan Bağdadi’nin liderliğini üstlendiği IŞİD, Suriye’de Esad ile birlikte Sünni gruplara karşı harp ederken, Irak’ta ele geçirdiği bölgelerde Şii’lere yönelik zalim tavırlarıyla IŞİD’i Irak’taki Şii otoritelerin baskıları neticesinde doğan bir yapılanma olarak sunmaya çalışıyor da deniliyor.

IŞİD DOSYASI /// MEHMET TÜRKER : Kelle kesenler Türkiye’de !..


Nor­mal­dir!..
İr­ti­ca suç ol­mak­tan çı­ka­rı­lıp, ir­ti­ca ile mü­ca­de­le eden­ler suç­lu olur­sa bu­nun so­nu gel­mez!..
He­rif “Al­la­hu ek­be­r” di­ye ba­ğı­rıp Müs­lü­ma­n’­ın kel­le­si­ni uçu­ru­yor!..
“Al­la­hu ek­be­r” de­yip, öl­dür­dü­ğü Müs­lü­ma­n’­ın kal­bi­ni çı­ka­rı­yor, kan­la­rı ağ­zı­na bur­nu­na, sa­ka­lı­na bu­la­şır­ken çiğ çiğ yi­yor!..
“Al­la­hu ek­be­r” di­ye ba­ğı­ra­rak uçur­du­ğu Müs­lü­man kel­le­si­ni fut­bol to­pu ya­pı­yor!..
Kel­le­ye şut çe­ki­yor, ka­le yap­tık­la­rı iki ta­şın ara­sın­dan ge­çer­se ha­va­la­ra zıp­lı­yor!..

* * * *

Ney­se ki bun­lar he­nüz Tür­ki­ye­’de ol­mu­yor!..
Ama bun­la­rın yan­daş­la­rı ça­yır­da top­la­nıp ci­hat çağ­rı­sı ya­pı­yor, söz­de ha­li­fe IŞİD li­de­ri­ne bağ­lı­lık ye­mi­ni edip, “at­tık­la­rı kur­şu­nun isa­bet et­me­si­” için du­a edi­yor­lar!..
On­lar ça­yır­da IŞİD gös­te­ri­si ya­par­ken bi­zim Mu­sul Baş­kon­so­lo­su­muz ve 47 va­tan­da­şı­mız ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü IŞİ­D’­in elin­de esir!..
Türk top­ra­ğı sa­yı­lan Mu­sul Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz IŞİ­D’­in iş­ga­li al­tın­da!..
Ama ir­ti­ca Tür­ki­ye­’de suç sa­yıl­mı­yor, ir­ti­ca ar­tık iç teh­dit ola­rak gö­rül­mü­yor!..

* * * *

Pe­ki ik­ti­dar, IŞİD yan­daş­la­rı­nın te­rör ör­gü­tü­ne ale­nen ver­di­ği des­tek kar­şı­sın­da ne ya­pı­yor?..
PKK ve PKK yan­daş­la­rı­nın şı­ma­rık­lık­la­rı kar­şı­sın­da ne ya­pı­yor­sa onu ya­pı­yor!..
Ya­ni sa­de­ce sey­re­di­yor!..
Po­li­sin is­tih­ba­ra­tı var mı, var!..
As­ke­rin is­tih­ba­ra­tı var mı, var!..
Kos­ko­ca Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) var mı, var!..
Bu is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü IŞİ­D’in Tür­ki­ye­’de­ki fa­ali­yet­le­ri­ni bil­mez mi?..
Bil­mi­yor­sa ayak­ta uyu­yor, bi­li­yor­sa yol ve­ri­yor!..

* * * *

Ha­tır­la­yı­nız, “İr­ti­ca ile mü­ca­de­le ey­lem pla­nı­” de­dik­le­ri so­ruş­tur­ma­lar­da ik­ti­dar yan­daş­la­rı na­sıl kı­ya­me­ti ko­part­mış­lar­dı?..
Med­ya­da­ki yan­daş­lar bu­nun adı­nı “Fet­hul­lah Gü­le­n’­i bi­tir­me pla­nı­” koy­muş­lar, te­pi­ni­yor­lar­dı!..
So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Er­zin­can Baş­sav­cı­sı (şim­di CHP mil­let­ve­ki­li) İl­han Ci­ha­ner bu yüz­den ya­ka pa­ça gö­zal­tı­na alın­mış, içe­ri atıl­mış­tı…
Şim­di Fet­hul­lah­çı­la­rı bi­tir­mek için ken­di­le­ri uğ­ra­şı­yor, Tay­yip “İn­le­ri­ne gi­re­ce­ğiz in­le­ri­ne­” di­ye her gün ba­ğı­rı­yor!..
Böy­le de­rin çe­liş­ki­ler için­de olan, ro­ta­sı be­lir­siz, bir o ya­na bir bu ya­na sav­ru­lan;
Dün al tak­ke ver kü­lah, can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sı ol­duk­la­rı­nı, işi­ne gel­me­yin­ce te­pe­le­me­ye ça­lı­şan bir ik­ti­dar­dan ne bek­le­nir?..

* * * *

IŞİ­D’­in İs­tan­bu­l’­da ve Irak, Su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki il­le­ri­miz­de bü­ro­la­rı ol­du­ğu id­di­a edi­li­yor, bi­zim is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ke­sin­lik­le “va­r” ve­ya “yo­k” di­ye­mi­yor!..
Adam­lar İs­tan­bu­l’­un Ömer­li ça­yı­rın­da top­la­nıp IŞİD gös­te­ri­si ya­pı­yor, bu ik­ti­da­rın po­li­si, jan­dar­ma­sı sey­re­di­yor!..
So­nuç?..
Bi­ri dip­lo­mat 48 va­tan­da­şı­mı­zı IŞİ­D’­in elin­den kur­ta­ra­mı­yo­ruz, IŞİ­D’­in ru­hu Tür­ki­ye­’de do­la­şı­yor!..
Ne za­val­lı bir ül­ke ha­li­ne gel­dik!..
Ya­zık­lar ol­sun!..

He­lal otel­ler!..

Şim­di de bu fur­ya baş­la­dı…
Ar­ka ar­ka­ya “he­lal otel­le­r” açıl­ma­ya baş­lan­dı!..
Bu otel­ler, Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­’n­dan al­dık­la­rı yıl­dız sa­yı­sı ka­dar “hi­la­l” kul­la­nı­yor­lar!..
Mi­sal; üç hi­lal­li, dört hi­lal­li, beş hi­lal­li otel­ler!..
Bir de el­le­rin­de “he­lal otel ser­ti­fi­ka­sı­” var!..
Ya­hu ne ol­du bu ül­ke; Suu­di Ara­bis­tan mı ol­duk, Ye­men mi, Ni­jer­ya mı, Su­dan mı?..
On­lar he­lal otel ise di­ğer bü­tün otel­ler de ga­yet ta­bi­i “ha­ram ote­l” olu­yor!..
Eğer siz he­lal ote­le git­mi­yor­sa­nız, ha­ram otel­de kal­mış olu­yor­su­nuz!..
Ta­til bo­yun­ca ha­ram yi­yor­su­nuz!..
Alın ba­şı­nı­za bir be­la da­ha!..
Tay­yip 12’n­ci olur­sa kim bi­lir da­ha ne­ler gö­re­ce­ğiz!..

IŞİD DOSYASI /// NECDET BULUZ : IŞİD tehlikesi görününce.


Daha düne kadar IŞİD’e destek verenlerin, şimdi bu örgüte karşı direnmiş başlattığı haberleri geliyor. Çünkü IŞİD, İslam adına Islama yakışmayan ve İslam dünyasının tepkilerine neden olan ne varsa onu yapıyor. İnsanların kafalarını gövdelerinden ayırıyor, kendi kurallarını koyuyor, camileri, türbeleri, ibadethaneleri, mezarları bombalarla yok ediyor. İnsanların kutsal saydıkları mekânları yerle bir ediyor. En son olarak Yunus Peygamberin mezarının bulunduğu dini alanların da yıkılması bardağı taşıran damla olarak değerlendiriliyor.

Irak’ın Musul kentinde şimdi yeni bir örgüt ortaya çıktı. Adını “Musul Taburları” ile tanıtan yeni grup üyeleri özellikle bıçak ve keskin nişancı saldırıları ile dikkatleri çekiyor. IŞİD militanlarını da yaptıkları baskınlarla öldürüyor. Musul’da IŞİD’a destek veren bazı Sünni aşiretlerin de şimdi “Musul Taburları”nın yanında yer almaya başlaması, IŞİD tehlikesine karşı önemli bir cephenin oluşmaya başladığını da gösteriyor.

Musul’da şimdi IŞİD’a karşı cephe oluşturanların söyledikleri özetle şu:

”Musul halkı için gerçekten bir şok oldu. Halk İslam Devleti tarafından aldatıldığını hissetti. İlk geldiklerinde bize ‘Sizi özgür kılacağız” dediler ama herkese karşı döndüler.Başta sadece Şii halkın yerlerini patlatacaklarını bekledik. Şimdi onlar her şeyi patlatıyor.Türbelere yapılanlardan dolayı ahali tamamen İslam Devleti’ne karşı döndü.Musul kentinin insanları silahlı örgüt oluşturma peşinde ve küçük taburlar İslam Devleti’ne karşı mücadele ediyor.”

IŞİD’ın uygulamalarının tüm İslam dünyasında tepkilerin artmasına neden oluyordu. Şimdi Musul’da başlayan bu direniş ve mücadelenin başka yerlere de sıçrayacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu satırlar yazılırken Suriye’de de bazı Kürt gruplar ile Esad’a karşı mücadele eden direnişçilerin IŞİD’a karşı birleşerek yeni bir cephe oluşturmaya başladıkları haberleri geliyordu.

IŞİD’ın İslamiyet adına insanları kandırdığı, yalan söylediği, uygulamaları ile topluma, çevreye ve İslamiyet’e büyük zararlar vermeye başladığının görülmesi, bu örgütün kısa zamanda çökmesine neden olacaktır. IŞİD’a destek veren ülkelerin de bunu görerek frene basmak durumunda kalacaklarını sanıyoruz. Yoksa başta İslam dünyası olmak üzere, birçok ülkenin insanlarının bu örgütten çok büyük zarar göreceği ortadadır.

Bu örgüte destek veren, sempati duyanların bir gün pişmanlık duyacağı şimdiden görülmeye başlanmıştır. İş işten geçmeden karşı cephelerin harekete geçmesini bu açıdan değerlendirdiğimizde olumlu buluyoruz.

İran-Irak savaşının yoğun olduğu bir dönemde Başbakan Turgut Özal, bazı bakanlar, bürokratlar, iş adamları ve bir grup gazeteci ile özel uçakla Tahran’a gitmiştik. Grup olarak Hilton Otel’de konakladık. (Devrim sonrası İran Hilton Otelin adını Estaghlal olarak değiştirmişti.) Devlet Bakanı Prof. Dr. Ercüment Konukman, rahmetli Mevlüt Işık, Ferhat Koç ile akşam bizi Konukman Hoca’nın iki öğrencisi Azeri İranlı evlerine götürdüler. Artistler Sitesi’ne gittik. Sohbet sırasında öğrencilerin eşleri geldi. Üzerlerindekileri çarşafları ve başörtülerini çıkardılar. Örtünmek istemediklerin, ancak zorla ve tehdit ile örtünmek durumunda kaldıklarını söylediler. Topluca yemeğimizi konuk olduğumuz evde yedik. Akşam geç saatlerde bizi arabaları ile kaldığımız otele bıraktılar.

Azeri öğrencilerin söyledikleri hala kulaklarımızda ve hafızlarımızdan silinmiş değil. Özetleyelim:

“Rıza Şah Pehlevi’ye karşı hepimiz Humeyni’nin yanında yer aldık. Çünkü kandırıldık. Bize çok şeyler vaad edildi, çok şeyler söylendi. İran’da her şeyin Şah döneminden daha iyi olacağını kanaati oluştu. Şah’a karşı öyle kin tohumları atıldı, öyle karalama kampanyaları başlatıldı ki, Şah’tan sonra ülkenin yönetiminde bizlerin görev alacağı bile söylendi. Sonra, Şah dönemini mumla arayacak hale geldik. Ellerimiz kırılsaydı da Devrim için oy kullanmasaydık. Arkadaşlarımızın çoğu cezaevlerine tıkıldı. Çoğu kırbaçtan geçirildi, seslerini yükseltenler sorgusuz sualsiz idam edildi. İran’da düşünmek bile istemediğimiz olaylarla karşılaştık. Özgürlük diye bir şey kalmadı. Devrim muhafızlarının yanında halk köleden beter hale getirildi. İran’ın böyle olmaması gerekirdi, bu duruma ne yazık ki bizler getirdik. Şimdi çok pişmanız ama bunun da faydasız olduğunu görüyoruz.”

İşte, IŞİD’ın ortaya koymaya çalıştığı tablo da İran’da Humeyni döneminde yaşananlardan farklı görünmüyor. Hatta, bu örgütün daha acımasız, daha kan dökücü, daha insanlık düşmanı olduğunu da söyleyebiliriz. Dün Humeyni’ye destek verenlerin pişmanlığını bugün IŞİD’a destek verenlerin önceden görmesi bir şanstır. Çünkü IŞİD, artık İslamiyete çok büyük zararlar vermeye başlayan bir örgüt olarak da değerlendiriliyor.

Musul’da IŞİD karşıtı cephenin açılmış olması, bazı Sünni aşiretlerin pişmanlık duyarak IŞİD’dan desteğini çekmesini bu açıdan değerlendirdiğimizde çok olumlu bulmaktayız. Temennimiz bu örgüte destek veren diğer bazı devletlerin de artık uyanmaya başlamasıdır.

IŞİD DOSYASI /// VİDEO : Kim Bu İŞİD ?


VİDEO LİNK :

IŞİD DOSYASI : IŞİD’İN GADDARCA KIZ ÇOCUKLARINI SÜNNET ETMESİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI (+ 18)


IŞİD DOSYASI /// VİDEO : IŞİD Ancak Bu Kadar Güzel Anlatılabilirdi (!) /// GÜLMEK İSTEYENLER SEYRET SİN :)))


Çok güzel bir parodi ama,”her şakanın yarısı ciddidir” derler.
IŞİD’i de İsrail dostu yaptılar ya, pes doğrusu.
İslamcılar birbirini yiyor ve bu durum İsrail’e yarıyor diye
IŞİD’i desteklediğini iddia etmek çok yanlış.
Bazı insanlar IŞİD’in kendilerinden başka dostu olmadığını
anlaması için başlarına gelmesi mi gerekir?
Menteş

2014-07-31 23:48 GMT+03:00 DIGI SECURITY (İŞNET) <digi.security>:

VİDEO LİNK :

IŞİD DOSYASI /// VİDEO : IŞİD Ancak Bu Kadar Güzel Anlatılabilirdi (!) /// GÜLMEK İSTEYENLER SEYRETSİN :)))


VİDEO LİNK :

%d blogcu bunu beğendi: