Etiket arşivi: İLİŞKİ

BİLİM DOSYASI : Felsefe Bilim İlişkisi


Felsefe Bilim likisi.pdf

DUYURU /// CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : “Şaibeli ve Gizli” İli şkileri Olan Bir Cumhurbaşkanı Adayı….


8 Ağustos 2014

Basın Toplantısı Metni ;

(Konuşmaya esas metin)

“Şaibeli ve Gizli” İlişkileri Olan Bir Cumhurbaşkanı Adayı….

(I) Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları arasında “Sünni, Alevi, Zaza, Kürt, Türk, Laz….” diye gruplandırma ve sıralama yapan bir aday…..

“Affedersiniz bana Ermeni bile dediler….” diyerek, nefret ve ayırımcılığa dayalı olan zihniyetinden kurtulamadığını bir kez daha ifade ve itiraf eden bir aday….

Recep Tayyip Erdoğan’ın bâriz vasıflarından söz ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın 10-11 yıldan bu yana uyguladığı politikalar, Türkiye’nin toplumsal barışını tehdit eder hale gelmiştir. R.T.Erdoğan ; Orta Doğu coğrafyasındaki çatışma ortamını körükleyen ve buradan siyaseten nemalanmak isteyen bir “siyasi vakadır”.

Ayırımcılık, nefret dili ve hamasetten beslenen bu anlayış; Recep Tayyip Erdoğan’ın ve aile bireylerinin doğrudan ve dolaylı olarak gerçekleştirdikleri yolsuzlukların ve hukuksuzlukların üstünü örtmek için; kutuplaşma siyasetini yöntem ve araç olarak kullanmıştır.

(II)Bir Diğer Önemli Vakıa;

(1)Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleriyle ilgili yolsuzluk bulguları….

Recep Tayyip Erdoğan ile 1 ve 2. dereceye kadar kan ve sıhri akrabalığı bulunan kişiler hakkında; 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele yasasına muhalefetten dolayı yapılmış olan suç duyuruları vardır.

Bu suç duyurularına konu olan iddialar hakkında, bugüne kadar kamuoyuna hiçbir tatminkar açıklama getirilememiştir.

(2) TÜRGEV İlişkileri-Rüşvet Havuzu….

(3) İsviçre Bankalarındaki hesaplar…..

(4) Üsküdar – Bağlarbaşı’nda – Kısıklı’daki taşınmazla ilgili gelişmeyi ve yeni bir bulguyu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz;

Sorun şudur; Recep Tayyip Erdoğan’ın aile bireyleriyle birlikte yaşamını sürdürdüğü Üsküdar-Bağlarbaşı-Kısıklı’daki taşınmaz, mevcut tapu kayıtları öncesinde Kime/Kimlere aitti?

Bu taşınmaz , Recep Tayyip Erdoğan’a ne yolla intikal etti?

Bu taşınmaz , Cemal Sarıca isminde bir kişiye ait iken, miras yoluyla eşi Flor Tortor ve devamında da kızı Elizabeth Tortor’a neden intikal etmemiştir?

Öncesinde Cemal Sarıca’ya ait olan bu taşınmaz hakkında, Milli Emlak Müdürlüğü kayyum tayini ve müteakiben de gaiplik davası açmış mıdır

Bu davanın sonucunda, taşınmaz “gaiplik kararıyla” Hazine’ye ve müteakiben de Belediye’ye intikal etmiş midir?

Bu taşınmazın Recep Tayyip Erdoğan’a intikali öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyet durumu nedir?

(III) Cumhur’un ve Devletin Başı, Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı olma vasıflarını bünyesinde barındırması gereken R.T.Erdoğan’da bu vasıfların hiçbirisi mevcut değildir.

Aksine, toplumsal barışı sabote eden, anayasal kurumları çatışma içine sokan ve bu Kurumların işlevini kaybetmesine yol açan politikaları 10 yıl boyunca uygulamıştır.

Mal varlığını edinme yolları şaibeli olan, rüşvet ve yolsuzlukla Mücadele Yasasına muhalefet ederek 1 ve 2. Derece akrabalarına haksız kazanç sağlayan , garip-gurebanın, öksüz ve yetimlerin hak ve hukukunu gasbeden ;

Devlet nüfuzunu kötüye kullanarak, kamu ihaleleri üzerinden ve vakıf ilişkileriyle rüşvet havuzu oluşturan,

İsviçre Bankalarındaki gizli hesaplarla ilgili uluslararası düzeye intikal eden suçlamalara cevap veremeyen, bu konuda dava açmaya cesaret edemeyen ,topluma karşı ahlaki ve yasal sorumluluğunu yerine getiremeyen , yüz kızartıcı nitelikteki suçlamalara rağmen dava açamaz hale gelen,

Toplumu her dönem husumet ve intikam duygularıyla ve ayrıştırarak yöneten ,

Cumhuriyetin kazanımları ve demokrasiyle kavgalı olan bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olması ;

Türkiye’nin ve Orta Doğunun hayrına olmayacaktır.

Türkiye, “kifayetsiz ve muhteris” bir Cumhurbaşkanı Adayına mahkûm değildir. Geçen 10 yıldaki politikaları, R.T.Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasına engeldir.

Buna karşılık; uluslararası saygınlığı olan; Müslüman dünyada ve uluslararası ilişkilerde kadın hakları, kadın-erkek eşitliği , yoksullukla mücadele konularında ciddi başarılar gösteren ;

Türkiye’yi kucaklayan, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları arasında ayırım yapmayan, toplumsal barışımızı tesis edecek, anayasal kurumlarımızın işlevlerini yerine getirmesini sağlayacak ; Cumhuriyetin kazanımlarına ve demokrasiye sahip çıkan Ekmeleddin İhsanoğlu;

Cumhur’un ve Devlet’in Başı olarak , Türkiye’de; siyaseten de , anayasal olarak da “normalleşme” dönemini başlatacak ehliyet ve birikime sahip olan bir Aday’dır.

AKP’ye oy veren yurttaşlarımızın da dahil olduğu halkımız; engin sağduyusu ve sorumluluk anlayışıyla, bu değerlendirmeyi ve elemeyi yapacak ve Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacaktır.

8 Ağustos 2014 basın toplantısı metni şaibeli ve gizli ilişkiler i olan bir Cumhurbaşkanı Adayı.doc

İRTİCA DOSYASI : TÜRKİYE’DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖN ÜŞÜMÜ


TRKYE’DE SLAMCI HAREKET GELM, LKLER, AYRILIKLARI VE DNM.pdf

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DEĞİŞEN KONJONKTÜRDE RUSYA FEDERASYONU – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI


image001

image001

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DEĞİŞEN KONJONKTÜRDE RUSYA FEDERASYONU – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Vakıf ve “Aile Şirketi” İlişkileri !


05 Ağustos 2014

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

Atilla Kart

CHP Konya Milletvekili

Kamu kaynaklarının partizan bir şekilde ve ayırımcı bir anlayışla kullanıldığını gösteren yeni bulgular ortaya çıkmıştır.

Bir Vakıf Yönetim Kurulunca, 13.11.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne “Genelde Siyasette Özelde de Yerel Siyasette Kadınların Sayısını ve Niteliklerini Artırmayı Amaçlayan” bir proje sunulduğu; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce, Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliğine iletilen bu proje önerisi için Kurulun; 05.02.2004 günlü toplantısında, başvuruda bulunan Vakfa, 300.000 USD yardım yapılmasının kabul edildiği, bu kararın 23.02.2004 tarihinde yürürlüğe girdiği, ilgili Vakıf tarafından söz konusu Konferansın, 25-27 Şubat 2004 tarihinde gerçekleştirildiğinin belirtildiği, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu arasında 03.03.2004 tarihli protokolün düzenlendiği, protokolde; İçişleri Bakanlığına “Koordinatörlük Görevinin” verildiği, görev mahiyetinin ise: “proje sahibinin yaptığı harcamalarla ilgili belgeleri ve projenin tanıtmaya katkısını içeren raporları Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliğine iletmek” olarak belirlendiği;

Söz konusu Protokol ile İçişleri Bakanlığına verilmiş olan Koordinatörlük görevi gereğince, Vakfın sunduğu harcama belgeleri ve raporları incelemek üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Kontrolörün görevlendirildiği, harcamalar usulüne uygun olmadığı halde, Kontrolörlerin; harcamalar usulüne uygunmuş gibi kendilerine inceleme görevi 08.03.2004 tarihinde görev verilmiş olmasına rağmen, 24 saat içinde, çok hızlı bir şekilde 09.03.2004 tarihli ve gerçeği yansıtmayan bir rapor düzenledikleri, Kontrolörlerce düzenlenen 09.03.2004 tarihli inceleme raporunun gerçeği yansıtmadığı ve 300.000 USD’nin harcanması konusunda usulsüzlük yapılıp yapılmadığı, İnceleme Raporunu düzenleyen 3 Kontrolör ile İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin görevlerini görevlerinin gereklerine uygun yapıp yapmadıkları konusunda ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi heyetinin görevlendirildiği, bilirkişilerin yaptıkları inceleme sonucunda; 4.500 USD’lik harcama belgesinin eksik olduğu, “proje ücreti” adı altında yapılan harcamaya ilişkin olarak 4.500 USD’lik belgenin ibraz edilmesi gerektiğini, aksi taktirde inceleme raporunu düzenleyen Kontrolörlerin ve İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinin “Görevlerini ihmal ettiklerinin kabul edilmesi gerektiğinin” belirtildiği,

Daha sonra, Cumhuriyet Başsavcılığınca; İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri ile Bakanlığın üst düzey yetkilileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ön İnceleme yapılabilmesi için dosyanın, İçişleri Bakanlığına gönderildiği, İçişleri Bakanlığınca konuyu incelemek üzere bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiği, mülkiye müfettişinin düzenlediği 27.02.2009 tarih ve 6/7 sayılı Ön İnceleme Raporuna istinaden dönemin İçişleri Bakanı tarafından 04.03.2009 tarih ve 2009/37 sayılı gerekçeli karar ile harcamaların incelemesini yapan 3 kontrolör ile Bakanlığın üst düzey yetkilileri hakkında; “Soruşturma İzni Verilmemesi” ne karar verilerek proje karşılığı verilen yardımın usulüne uygun harcanmış gibi rapor düzenleyerek, denetim görevlerini gereği gibi yerine getirmeyen Bakanlık yetkilileri hakkındaki soruşturma dosyasının, bu şekilde kapatılmış olduğuna dair bilgi ve bulgular Tarafımıza ulaşmıştır.

Yukarıda anlatımı yapılan konular ve iddialar, hem Başbakan’ı ve hem de Hükümet Üyelerini ilgilendirmiş olmakla, iş bu önergenin Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yöneltilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda;

1-Söz konusu Vakfa proje karşılığı yardım olarak verilen 300.000 USD’nin; ne kadarlık kısmı protokol yapılmadan önce sarf edilmiştir?

2- Vakfa, proje karşılığı olarak verilen 300.000 USD’nin tamamen veya kısmen, AKP Kadın Kolları Teşkilatının 2004 mahalli idareler seçimleri öncesindeki seçim çalışmaları için kullanıldığı yönündeki bilgiler doğru mudur? Kullanılmış ise ne kadarı, amacı dışında kullanılmıştır?

3- Vakfa, proje karşılığı olarak verilen 300.000 USD’ nin, sarfına ilişkin karar, protokol, proje belgeleri, sarf belgeleri ve eklerini, yeniden tarafsız (3) kişilik bir heyete inceletmeyi ve tüm gider belgelerinin içeriğini kamuoyuna açıklamayı ve kamuoyou ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

4- Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğinden, Vakfa verilen 300.000 USD’nin;

a) Ne kadarı kimlerin yol ücretinin sarfında kullanılmıştır?

b) Ne kadarı, kimlerin transferi ve hangi çevre gezilerinin finansmanında kullanılmıştır. Hangi firmalara ne kadar, ne miktarda ödeme yapılmıştır.?

c) Kimlere ait yol, yemek ve konaklama gideri için hangi otel ve lokantalara, hangi firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır?

d) Çeviri gideri olarak, hangi şahıslara ve firmalara hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılmıştır?

e) Tanıtım malzemesi gideri olarak kimlere, hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılmıştır?

f) Ses, görüntü kaydı ve fotoğraflar için kimlere hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılmıştır.?

g) Yönetim Gideri ve Proje Yöneticisi olarak kime hangi tarihte, ne kadar süre için kaç aylık ödeme yapılmıştır.

h) Ofis gideri olarak, hangi adresteki ofisin giderleri karşılanmış ve hangi numaralı ve kimlere ait telefonların faturaları ödenmiştir.?

i) Günlük yemek bedeli olarak; kimlere ait yemek bedelleri ödenmiş ve ödemeler hangi firmalara yapılmıştır?

5- (3) Kontrolörün düzenlediği 09.03.2004 tarihli inceleme raporu ve ek rapor ile Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetinin düzenlediği bilirkişi raporları arasında fark olması nedeniyle, bilirkişi heyetinin raporunda belirtilen; 4.500 USD’lik proje ücretine ilişkin olduğu, ancak ibraz edilemeyen belge için rapor düzenleyen Konrolörler ile İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticileri hakkında inceleme bugüne kadar neden başlatılmamıştır?

6- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri ile Bakanlığın üst düzey yetkilileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ön İnceleme yapılabilmesi için dosyanın, İçişleri Bakanlığına gönderildiği, İçişleri Bakanlığınca muhakkik olarak görevlendirilen ve 27.02.2009 tarih ve 6/7 sayılı Ön İnceleme Raporunu düzenleyen mülkiye müfettişinin; müfettişliğe atanma tarihi nedir?

7- 09.03.2004 tarihli ve gerçeği yansıtmayan bir rapor ve ek rapor düzenleyen ve gerçeğe aykırı düzenlenen bu raporları; 27.02.2009 tarih ve 6/7 sayılı Ön İnceleme Raporuyla kamufle etmeye çalışan denetim elemanı ile 04.03.2009 tarih ve 2009/37 sayılı gerekçeli kararı düzenleyen ve imzalayan İçişleri Bakanlığının bürokratları hakkında, Ön İnceleme başlatılabilmesi için bir çalışma yapacak mısınız?

Yoksa, anlatımı yapılan bu somut bulgulara rağmen, inceleme ve soruşturmayı kamufle etmeye devam mı edeceksiniz?

8- Gerek, 2009 yılındaki belediye seçimlerinden önce ve gerek 2014 yılı yerel yönetim seçimleri öncesinde; Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğinden başkaca vakıf ya da derneklere proje karşılığında ödenek tahsis edilmiş midir?

Ödenek tahsis edilmiş ise, hangi Dernek veya Vakıflara, ne kadar ödenek tahsis edilmiştir? Ayrıca başka Vakıf ya da Derneklere, Başbakanlık Tanıtma Fonundan ödenek tahsis etmeyi sürdürecek misiniz?

05 Austos 2014 Vakf ve aile irketi ilikileri !.docx

BÜROKRASİ DOSYASI : TÜRKİYE’DE 1980’DEN GÜNÜMÜZE SİYASAL İKTİDAR-BÜROKRASİ İLİŞKİLER İ


TRKYE’DE 1980’DEN GNMZE SYASAL KTDAR-BROKRAS LKLER.pdf

GÜRCİSTAN DOSYASI : BAĞIMSIZLIK SONRASI GÜRCİSTAN’IN YENİDEN YAPILANMASI VE BU SÜREÇTE TÜR KİYE İLE İLİŞKİLERİ


BAIMSIZLIK SONRASI GRCSTAN’IN YENDEN YAPILANMASI VE BU SRETE TRKYE LE LK LER.pdf

%d blogcu bunu beğendi: