IŞİD DOSYASI /// MEHMET TÜRKER : Kelle kesenler Türkiye’de !..


Nor­mal­dir!..
İr­ti­ca suç ol­mak­tan çı­ka­rı­lıp, ir­ti­ca ile mü­ca­de­le eden­ler suç­lu olur­sa bu­nun so­nu gel­mez!..
He­rif “Al­la­hu ek­be­r” di­ye ba­ğı­rıp Müs­lü­ma­n’­ın kel­le­si­ni uçu­ru­yor!..
“Al­la­hu ek­be­r” de­yip, öl­dür­dü­ğü Müs­lü­ma­n’­ın kal­bi­ni çı­ka­rı­yor, kan­la­rı ağ­zı­na bur­nu­na, sa­ka­lı­na bu­la­şır­ken çiğ çiğ yi­yor!..
“Al­la­hu ek­be­r” di­ye ba­ğı­ra­rak uçur­du­ğu Müs­lü­man kel­le­si­ni fut­bol to­pu ya­pı­yor!..
Kel­le­ye şut çe­ki­yor, ka­le yap­tık­la­rı iki ta­şın ara­sın­dan ge­çer­se ha­va­la­ra zıp­lı­yor!..

* * * *

Ney­se ki bun­lar he­nüz Tür­ki­ye­’de ol­mu­yor!..
Ama bun­la­rın yan­daş­la­rı ça­yır­da top­la­nıp ci­hat çağ­rı­sı ya­pı­yor, söz­de ha­li­fe IŞİD li­de­ri­ne bağ­lı­lık ye­mi­ni edip, “at­tık­la­rı kur­şu­nun isa­bet et­me­si­” için du­a edi­yor­lar!..
On­lar ça­yır­da IŞİD gös­te­ri­si ya­par­ken bi­zim Mu­sul Baş­kon­so­lo­su­muz ve 47 va­tan­da­şı­mız ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü IŞİ­D’­in elin­de esir!..
Türk top­ra­ğı sa­yı­lan Mu­sul Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz IŞİ­D’­in iş­ga­li al­tın­da!..
Ama ir­ti­ca Tür­ki­ye­’de suç sa­yıl­mı­yor, ir­ti­ca ar­tık iç teh­dit ola­rak gö­rül­mü­yor!..

* * * *

Pe­ki ik­ti­dar, IŞİD yan­daş­la­rı­nın te­rör ör­gü­tü­ne ale­nen ver­di­ği des­tek kar­şı­sın­da ne ya­pı­yor?..
PKK ve PKK yan­daş­la­rı­nın şı­ma­rık­lık­la­rı kar­şı­sın­da ne ya­pı­yor­sa onu ya­pı­yor!..
Ya­ni sa­de­ce sey­re­di­yor!..
Po­li­sin is­tih­ba­ra­tı var mı, var!..
As­ke­rin is­tih­ba­ra­tı var mı, var!..
Kos­ko­ca Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) var mı, var!..
Bu is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü IŞİ­D’in Tür­ki­ye­’de­ki fa­ali­yet­le­ri­ni bil­mez mi?..
Bil­mi­yor­sa ayak­ta uyu­yor, bi­li­yor­sa yol ve­ri­yor!..

* * * *

Ha­tır­la­yı­nız, “İr­ti­ca ile mü­ca­de­le ey­lem pla­nı­” de­dik­le­ri so­ruş­tur­ma­lar­da ik­ti­dar yan­daş­la­rı na­sıl kı­ya­me­ti ko­part­mış­lar­dı?..
Med­ya­da­ki yan­daş­lar bu­nun adı­nı “Fet­hul­lah Gü­le­n’­i bi­tir­me pla­nı­” koy­muş­lar, te­pi­ni­yor­lar­dı!..
So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Er­zin­can Baş­sav­cı­sı (şim­di CHP mil­let­ve­ki­li) İl­han Ci­ha­ner bu yüz­den ya­ka pa­ça gö­zal­tı­na alın­mış, içe­ri atıl­mış­tı…
Şim­di Fet­hul­lah­çı­la­rı bi­tir­mek için ken­di­le­ri uğ­ra­şı­yor, Tay­yip “İn­le­ri­ne gi­re­ce­ğiz in­le­ri­ne­” di­ye her gün ba­ğı­rı­yor!..
Böy­le de­rin çe­liş­ki­ler için­de olan, ro­ta­sı be­lir­siz, bir o ya­na bir bu ya­na sav­ru­lan;
Dün al tak­ke ver kü­lah, can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sı ol­duk­la­rı­nı, işi­ne gel­me­yin­ce te­pe­le­me­ye ça­lı­şan bir ik­ti­dar­dan ne bek­le­nir?..

* * * *

IŞİ­D’­in İs­tan­bu­l’­da ve Irak, Su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki il­le­ri­miz­de bü­ro­la­rı ol­du­ğu id­di­a edi­li­yor, bi­zim is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ke­sin­lik­le “va­r” ve­ya “yo­k” di­ye­mi­yor!..
Adam­lar İs­tan­bu­l’­un Ömer­li ça­yı­rın­da top­la­nıp IŞİD gös­te­ri­si ya­pı­yor, bu ik­ti­da­rın po­li­si, jan­dar­ma­sı sey­re­di­yor!..
So­nuç?..
Bi­ri dip­lo­mat 48 va­tan­da­şı­mı­zı IŞİ­D’­in elin­den kur­ta­ra­mı­yo­ruz, IŞİ­D’­in ru­hu Tür­ki­ye­’de do­la­şı­yor!..
Ne za­val­lı bir ül­ke ha­li­ne gel­dik!..
Ya­zık­lar ol­sun!..

He­lal otel­ler!..

Şim­di de bu fur­ya baş­la­dı…
Ar­ka ar­ka­ya “he­lal otel­le­r” açıl­ma­ya baş­lan­dı!..
Bu otel­ler, Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­’n­dan al­dık­la­rı yıl­dız sa­yı­sı ka­dar “hi­la­l” kul­la­nı­yor­lar!..
Mi­sal; üç hi­lal­li, dört hi­lal­li, beş hi­lal­li otel­ler!..
Bir de el­le­rin­de “he­lal otel ser­ti­fi­ka­sı­” var!..
Ya­hu ne ol­du bu ül­ke; Suu­di Ara­bis­tan mı ol­duk, Ye­men mi, Ni­jer­ya mı, Su­dan mı?..
On­lar he­lal otel ise di­ğer bü­tün otel­ler de ga­yet ta­bi­i “ha­ram ote­l” olu­yor!..
Eğer siz he­lal ote­le git­mi­yor­sa­nız, ha­ram otel­de kal­mış olu­yor­su­nuz!..
Ta­til bo­yun­ca ha­ram yi­yor­su­nuz!..
Alın ba­şı­nı­za bir be­la da­ha!..
Tay­yip 12’n­ci olur­sa kim bi­lir da­ha ne­ler gö­re­ce­ğiz!..

Reklamlar

Etiketlendi:,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: