İSRAİL DOSYASI /// SONER YALÇIN : Hoş geldin İsrail !.


Baş­lı­ğa şa­şır­dı­nız mı?

Öy­le ya…

İs­ra­il, Gaz­ze­’ye bom­ba yağ­dı­rır­ken “hoş gel­di­n” de­mek de ne­re­den çık­tı?

Ya­za­yım…

Bi­li­yor­su­nuz; Mu­su­l’­a yö­ne­lik IŞİD bas­kı­nı son­ra­sın­da ba­ğım­sız­lık ilan et­me­ye ha­zır­la­nan Me­sut Bar­za­ni, An­ka­ra­’ya gel­di. Bar­za­ni­’yi ta­nı­yor­su­nuz, pe­ki…
Ben­ya­min Ne­tan­ya­hu­’yu bi­lir mi­si­niz:

1967 Al­tı-gün Sa­va­şı­’n­da, İs­ra­il Or­du­su­’nun özel bir­lik­le­rin­den Sa­ye­ret Mat­ka­l’­a ka­tıl­dı. Bir­çok ope­ras­yon­da gö­rev al­dı. Yüz­ba­şı rüt­be­si­ne ka­dar yük­sel­di. Ağa­be­yi Yo­nat­han da ay­nı özel bir­lik­tey­di; ve 1976’da Ugan­da-En­teb­be Ha­va­ala­nı­’na ya­pı­lan as­ke­ri ope­ras­yo­nu yö­ne­tir­ken öl­dü.

Ben­ya­min Ne­tan­ya­hu “Gaz­ze ta­kın­tı­lıy­dı­” ve Sa­ye­ret Mat­kal bi­ri­min­den as­ker ar­ka­da­şı Ari­el Şa­ron hü­kü­met­le­rin­de ba­kan­lık ya­par­ken, Gaz­ze­’den ge­ri çe­kil­me pla­nın­dan kay­nak­la­nan an­laş­maz­lık so­nu­cu yo­lu­nu ayır­dı. Tev­ra­t’­ta va­at edi­len top­rak­lar­da “Bü­yük İs­ra­il’­i kur­ma­k” olan fa­şist Li­kud Par­ti­si­’nin ba­şı­na geç­ti. Baş­ba­kan ol­du. Ve…
Ge­çen haf­ta Bar­za­ni­’ye des­tek ver­di: “Kür­dis­tan ku­rul­ma­lı­dır!

“Fa­şis­t” de­nin­ce ak­lı­nı­za ilk ge­len ne­dir; ırk­çı­lık!

Bir ırk­çı/si­yo­nist par­ti, “ken­din­den ol­ma­ya­n” Kürt­le­rin ba­ğım­sız dev­let kur­ma­sı­na ne­den he­ves­kar olur? Öy­le ya…

Li­ku­d’­un Fi­lis­tin Dev­le­ti­’ne kar­şı çı­kıp ne­ler yap­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
Bu­ra­sı Or­ta­do­ğu…

Bu top­rak­la­rın ta­ri­hi­ni bil­mez­se­niz si­zi “kul­la­nış­lı ap­ta­l”
(use­ful idi­ot) ya­pı­ve­rir­ler!

Kur­ba­ğa po­li­ti­ka­sı

Uğur Mum­cu öl­dü­rül­me­den iki haf­ta ön­ce yaz­dı:

“MOS­SA­D’­ın Bar­za­ni ile iliş­ki­le­ri ‘Is­ra­el’s Sec­ret Wars-A His­tory of Is­ra­el’s In­tel­li­gen­ce Ser­vi­ce­s’, ad­lı ki­tap­ta ser­gi­le­ni­yor. Ki­tap­ta MOS­SAD-Bar­za­ni iliş­ki­le­ri, İs­ra­il Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve MOS­SAD ya­zış­ma­la­rı­na da­ya­nı­la­rak açık­la­nı­yor.”

(7 Ocak 1993, Cum­hu­ri­yet)

İr­ti­bat ne za­man ku­rul­du? Bu ko­nu­da sa­yı­sız kay­nak var.

Bun­lar­dan bi­ri; AB­D’­nin önem­li aka­de­mi der­gi­le­rin­den In­ter­na­ti­onal Jo­ur­nal of In­tel­li­gen­ce and Co­un­te­rin­tel­li­gen­ce­’ya ya­zan Or­ta­do­ğu uz­ma­nı Prof. Mic­ha­el Gun­te­r’­in 1994’te­ki ma­ka­le­siy­di. İle­ri­de MOS­SA­D’­ı ku­ra­cak olan Reu­ven Shi­lo­ah, 1931’de Ku­zey Ira­k’­ta Kürt Ya­hu­di­ler ile ilk ir­ti­ba­tı sağ­la­yan­dı. (Asıl adı, Reu­ven Zas­lans­ki idi; İb­ra­ni­ce­’de “gö­rev­li­” an­la­mı­na ge­len “S­ha­li­ah” ke­li­me­sin­den tü­re­yen “Şi­lo­ah” is­mi­ni al­mış­tı.) Gö­re­vi, ku­ru­la­cak Ya­hu­di Dev­le­ti için Or­ta­do­ğu­’nun si­ya­si ve de­mog­ra­fik ya­pı­sıy­la il­gi­li is­tih­ba­rat top­la­mak ve ir­ti­bat kur­mak­tı.

İki İs­ra­il­li ga­ze­te­ci Dan Ra­viv ve Yos­si Mel­man, İs­ra­il is­tih­ba­rat ta­ri­hi­ne iliş­kin 1990’da ya­yın­la­dık­la­rı, “E­very Spy a Prin­ce­” ad­lı ki­tap­la­rın­da; İs­ra­il’­in 1950’le­rin so­nun­da uy­gu­la­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı, Arap­la­r’­ı -Arap ol­ma­yan un­sur­lar­la çev­re­le­me­yi ön­gö­ren- çev­re stra­te­ji­si­nin çe­kir­de­ği­ni Reu­ven Şi­lo­ah’­ın be­lir­le­di­ği­ni yaz­dı.

İs­ra­il­li ya­zar Ha­ga­i Es­he­d’­in 1988’de­ki “O­ne-Man Mos­sad: Reu­ven Shi­lo­ah, Fat­her of Is­ra­eli In­tel­li­gen­ce­” ad­lı uzun ma­ka­le­sin­de, MOS­SA­D’­ın ilk şe­fi Reu­ven Şi­lo­ah, İs­ra­il’­in ilk 10 yı­lı bo­yun­ca is­tih­ba­rat ser­vi­si­nin ya­pı­lan­ma­sın­da ol­du­ğu ka­dar, dış po­li­ti­ka­nın olu­şu­mun­da da bü­yük pay sa­hi­bi ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Evet, İs­ra­il’­in Kürt­le­re bu il­gi­si ta­ri­he say­gı­sın­dan de­ğil­di. İs­ra­il’­in, böl­ge­de­ki Arap ulus­çu­lu­ğu ku­şat­ma­sı­nı aş­ma­nın bir yo­lu ola­rak Kürt­le­re ih­ti­ya­cı var­dı.

Bu­na “kur­ba­ğa po­li­ti­ka­sı­” de­ni­yor­du. İs­ra­il, Arap­la­rın ar­t a­lan­la­rın­da­ki mil­let­ler­le iş­bir­li­ği ya­pa­rak Arap ku­şat­ma­sı üze­rin­den “sıç­ra­ya­cak­tı!”

Bu ne­den­le, 1930’lu yıl­lar­dan iti­ba­ren Kürt is­yan­la­rı­nın per­de ar­ka­sın­da­ki ül­ke­si, İs­ra­il ol­du. (Ör­ne­ğin, Mor­dec­ha­i Za­ken, “Kür­dis­tan Ya­hu­di­le­ri­” ese­rin­de, 1931’de­ki is­ya­nın­da Mus­ta­fa Bar­za­ni­’ye Ya­hu­di din ada­mı Khwa­ja Hin­no’nun des­tek ver­di­ği­ni ve iliş­ki­nin Kürt Ya­hu­di­le­ri­nin İs­ra­il’­e göç­le­ri sı­ra­sın­da da de­vam et­ti­ği­ni yaz­dı.) Ar­ka­sı gel­di…

“İkinci İsrail”

Top­ra­ğı bol ol­sun Jack An­der­son, AB­D’­nin en çok oku­nan kö­şe ya­zar­la­rın­dan bi­riy­di. Pu­lit­zer Ödü­lü sa­hi­biy­di. 1972’de Was­hing­ton Pos­t‘­ta şu­nu yaz­dı: “Her ay, bir İs­ra­il aja­nı, Mus­ta­fa Bar­za­ni­’ye 50 bin do­lar tes­lim et­mek için Ku­zey Ira­k’­ta­ki dağ­la­rı giz­li­ce aşar…” An­der­so­n CI­A ra­po­ru­na da­ya­na­rak, Mus­ta­fa Bar­za­ni ile MOS­SAD şe­fi Zvi Za­mir ara­sın­da­ki iliş­ki­yi de açı­ğa çı­kar­dı.

İliş­ki 1967 Arap-İs­ra­il Sa­va­şı son­ra­sın­da da­ha da sık­laş­tı ve Mus­ta­fa Bar­za­ni 1967 Ey­lü­l’­ün­de İs­ra­il’­e git­ti; Sa­vun­ma Ba­ka­nı Mo­şe Da­ya­n’­a Kürt han­çeri he­di­ye et­ti. (1973’te­ki zi­ya­re­tin­de de Ba­yan Da­ya­n’­a al­tın kol­ye gö­tür­dü.) Son­ra or­ta­ya çık­tı ki, İs­ra­il’­in 1969 Mart ayın­da Ker­kü­k’­te­ki pet­rol ra­fi­ne­ri­le­ri­ne yö­ne­lik sal­dı­rı­nın is­tih­ba­rat bil­gi­si­ni Mus­ta­fa Bar­za­ni ver­miş­ti!

Mı­sır­lı ga­ze­te­ci M. Ha­sa­neyn Hey­kel, “Ku­zey Irak Kürt böl­ge­sin­de­ki İs­ra­il­li su­bay­la­rın İs­ra­il ile dü­zen­li bir tel­siz bağ­lan­tı­sı için­de ol­duk­la­rı­nı ve Irak için­de­ki is­tih­ba­rat ve sa­bo­taj fa­ali­yet­le­ri­ni or­ga­ni­ze et­tik­le­ri­ni­” yaz­dı.

Kay­nak çok; MOS­SA­D’­ın emek­li ge­ne­ra­li Ali­ay­zar Jef­fery (Kod adı Ga­zi) “I am a Kur­d” ad­lı ki­ta­bın­da Bar­za­ni iliş­ki­si­ni yaz­dı. Yi­ne…

MOS­SAD es­ki aja­nı ve Irak Kür­dis­ta­nı is­tas­yon şe­fi Kürt Ya­hu­di Ei­le­zer Tsaf­rir ma­ka­le­le­rin­de ve ver­di­ği kon­fe­rans­lar­da iliş­ki­yi açık açık an­lat­tı.

Uzat­ma­ya ge­rek yok; Li­kud­çu es­ki Baş­ba­kan Me­na­hem Be­gin öl­me­den ön­ce iti­raf et­miş­ti; İs­ra­il, Ku­zey Irak­lı Kürt­le­r’­e pa­ra, si­lah ve as­ke­ri eği­tim ve­ri­yor­du.

Bu­gün…

Bu­gün de ay­nı se­nar­yo ve ay­nı it­ti­fak­lar dev­re­de­dir.

Er­do­ğan, Ku­zey Irak pet­rol­le­ri­nin İs­ra­il’­e sa­tı­şı için Bar­za­ni­’y­le an­laş­tı. Bağ­dat, bu ege­men­lik ih­la­li­ne kar­şı sert ön­lem­le­re ha­zır­la­nır­ken, IŞİD sal­dı­rı­sı gel­di.

IŞİD Mu­su­l’­a, Bar­za­ni Ker­kü­k’­e el koy­du.

İran, IŞİD sal­dı­rı­sı­nın Tür­ki­ye­’nin Mu­sul Bü­yü­kel­çi­li­ği’n­de plan­lan­dı­ğı­nı, Bar­za­ni-AKP-İs­ra­il or­tak ya­pı­mı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Er­do­ğan, Mu­sul-Ker­kük iş­gal­le­ri­ni sey­re­di­yor. Sağ ko­lu Hü­se­yin Çe­lik “İ­kin­ci İs­ra­il” ola­cak “Kür­dis­ta­n’­a ‘e­ve­t’ di­yor!” Bo­şu­na mı; “Hoş­ gel­din İs­ra­il” di­yo­rum!

Gaz­ze iki­yüz­lü­sü AKP yö­ne­ti­mi tüm bun­la­rı bal gi­bi bi­li­yor; bil­me­yen sa­mi­mi

AK­P’­li­ler…

Etiketlendi:,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: